TPTM

logo

สำนักงานศรีราชา

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 8.00 - 17.00 น.
อาทิตย์: ปิดทำการ
เกี่ยวกับเรา

TPTM Logistics

ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 25 ล้านบาท

ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศ โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน้ำมันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หรือชายทะเล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย และกำลังขยายธุรกิจออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งมั่นต่อการให้บริการขนส่งพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “มุ่งมั่นต่อการให้บริการขนส่งพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Supply Green Energy aims to The Nation Endurance) โดยมีคำอธิบายวิสัยทัศน์ ดังนี้

บริการขนส่งพลังงาน ให้บริการขนส่งน้ำมันน้ำมันภาคพื้นดิน

สร้างความมั่นคงของประเทศ มุ่งมั่นต่อการขนส่งพลังงานให้มีเสถียรภาพด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ขนส่งพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการจราจร การสูญเสียและมลภาวะ

พันธกิจ

ความมุ่งมั่นต่อสังคมคือเป้าหมายหลักของเรา

ต่อผู้ถือหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ
ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
ต่อสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อพนักงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
ต่อประเทศ การขนส่งพลังงานสู่ภูมิภาค

คุณค่า

มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่หยุดยั้ง

ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทีมงานมีความพร้อม โปร่งใส เต็มใจให้บริการ และรับผิดชอบต่อผลงาน
สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี สนับสนุนสิ่งที่ดีสู่สังคมไทย

Get in touch with us anytime

บทความสัมภาษณ์พิเศษ

TPTM Youtube Channel